Aktualności

Regulamin akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowanej „Uzyskaj rabat”

Dodany: 06.03.2018 Kategoria: Bez kategorii

REGULAMIN
Akcja Promocyjna  w formie sprzedaży premiowanej
„UZYSKAJ RABAT”
(dalej „Regulamin”)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Akcji Promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie ”Uzyskaj Rabat”, zwanej dalej „Akcją Promocyjną”, jest BLOCKPOL-DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWA INSPIRACJA Spółka Komandytowa, regon 022364736 oraz nr NIP: 899 275 15 63 z siedzibą przy ul. Krzyckiej 90D, 53-020 Wrocław, Polska, zwana dalej „Organizatorem Promocji”.
  2. Celem Akcji Promocyjnej  jest uzyskanie przez Kupującego,  rabatu przy zakupie mieszkań oferowanych przez Organizatora Promocji a także –  po spełnieniu warunków przedstawionych w § 3 –  upominku reklamowego- patrz §2.
  3. Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 2 stycznia 2018 roku do 1 czerwca 2018r.
  4. Organizator Promocji jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1  KC.
  5. Akcja Promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. NAGRODY
  1. W Akcji Promocyjnej zostaną przyznane nagrody w postaci kijka do selfie, przedstawionego w załączniku nr 1 do regulaminu, o wartości jednostkowej 20,79 brutto oraz jednorazowy rabat, przy zakupie mieszkania z oferty Organizatora Promocji w wysokości 5000, 00 zł , słownie pięć tysięcy złotych – zwanych Pula Nagród.
  2. Pula Nagród obejmuje 200 szt. kijków do selfie oraz rabat w wysokości 5000,00 zł. dla 200 pierwszych Klientów, którzy spełnią warunki Akcji Promocyjnej „Uzyskaj Rabat”.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
  1. Akcja Promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
  2. Z udziału w Akcji Promocyjnej wyłączeni są pracownicy Organizatora Promocji.
  3. Udział w Akcji promocyjnej i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
  4. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej oraz uzyskania nagrody z Puli Nagród, Uczestnik powinien w czasie trwania Akcji Promocyjnej:
   1. Odwiedzić, podczas Targów Mieszkaniowych w dniach od 3 do 4 lutego 2018 r. , stoisko Organizatora Promocji,
   2. Zgłosić chęć uczestnictwa w promocji i odebrać od Obsługi Stoiska kijek do wykonania selfie,
   3. Wykonać a następnie opublikować w sieci, swoje zdjęcie selfie z logo Blockpol i oznaczyć Organizatora Promocji na portalach: Facebook – @blockpol, Instagram – #blockpol.
   4. Warunkiem uzyskania rabatu w wys. 5000 zł przy zakupie mieszkania z oferty Organizatora Promocji, jest przedstawienie dowodu publikacji (pkt.4,pp.1,2,3) w Biurze Obsługi Klienta należącym do Organizatora Promocji a mieszczącym się pod adresem Rynek 60/8 we Wrocławiu.
  5. Wykonanie czynności wymienionych w pp.1 i 2 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
  6. Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
  7. Wydawanie Nagród odbywać się będzie podczas trwania Targów Mieszkaniowych w dniach od 3 do 4 lutego 2018 r. we Wrocławiu.
  8. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po pozytywnej weryfikacji  przez Obsługę Stoiska,  prawidłowego Zgłoszenia do Akcji Promocyjnej.
  9. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród.
  10. Informacja o wyczerpaniu Puli Nagród zostanie niezwłocznie podana do wiadomości odwiedzających Stoisko wystawiennicze Organizatora promocji, podczas Targów Mieszkaniowych w dniach od 3 do 4 lutego 2018 r. .
 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w  Biurze Obsługi Klienta Organizatora Promocji, Rynek 60/8 we Wrocławiu.
  2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Promocji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
  4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji, powiadomiony listem poleconym na adres podany przez Uczestnika promocji.
  5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym w postępowaniu cywilnym.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Rynek 60/8, Wrocław., należącym do Organizatora Promocji.
  2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników, którzy na jego podstawie uczestniczyli w akcji promocyjnej.
Wróć do aktualności
Facebook YouTube